Zápasy tohoto týdne
žádný zápas
Zápasy příštího týdne
žádný zápas
Hlavní partner
Historie klubu

Počátky organizované tělovýchovy a sportu v Horní Suché sahají do doby před první světovou válkou, kdy se 5. března 1911 schází 30 občanů polské národnosti a zakládají tělocvičný spolek Towarzystwo Gimnastyczne Sokól. Jejím prvním starostou byl zvolen Jerzy Darda, učitel polské školy a náčelníkem se stal Józef Waloszek. Provozovali svou činnost ve skromných podmínkách, převážně základní tělesnou výchovou a po vypuknutí první světové války pro velký odchod svých členů na vojnu zanikl.

Dne 7. března 1920 za účasti 70 členů, hlásících se k polské národnosti,byl založen další tělovýchovný spolek Polskie Stowarzyszenie Robotniczo Oświatovo-Gimnastyczne pod názvem Sila. Starostou byl zvolen Józef Lizak. Tělocvičný spolek Sila založil fotbalový oddíl. Od ředitele Larischových dolů spolek dostal k dispozici pozemek pod tehdejším hostincem pana Steinhauera - nynější Park hrdinů. Po celou dobu svého trvání vyvíjel spolek tělovýchovnou činnost a cvičenci se zúčastňovali veřejných tělocvičných vystoupení při různých zahradních slavnostech v přírodě a okolí a také v sále Dělnického domu.

Dne 30. 11. 1924 byla založena na ustavující valné hromadě Tělovýchovná jednota Sokol pro občany české národnosti. Sokol provozoval svou činnost v hostinci U Pastuchy. V té době provozoval pouze základní tělovýchovnou činnost. Starostou Sokola byl zvolen Karel Mucha a náčelníkem se stal František Šebel. Ve stejném období byl 17. května 1925 v hostinci U Poloka založeno Towarzyśtwo Gimnastyczne Sokól. Starostou byl zvolen Karol Dziadura. Založení této tělovýchovné jednoty bylo obnovení činnosti polského Sokóla z roku 1911.

Počátky obou organizací sokola byly těžké. Nedostatek financí a sportovního nářadí omezovalo jejich činnost jen na tělocvičná cvičení, pro ostatní sporty nebylo, zvláště v českém Sokole,dostatek finančních prostředků.

Tělocvičný spolek Sokól zakoupil v červnu 1931 pozemek, na kterém bylo vybudováno fotbalové hřiště Pod Kostelem. Kromě polského Sokóla, který provozoval nejenom kopanou, ale měl i velmi kvalitní družstvo odbíjené, byly v činnosti i tyto tělocvičné spolky: Dělnická tělocvičná jednota (DTJ), založena v r. 1928 v hostinci U Bajera na Podlesí a tělocvičný spolek Komunistické strany Československa - TDTJ. Velké množství těchto tělovýchovných jednot, spolků a sportovních klubů bylo jen na závadu tělovýchovné činnosti a sportu v naší obci. Žádná z nich pro nedostatek finančních prostředků nevlastnila tělocvičné nářadí nebo sportovní hřiště.

Mimo sportovní a tělovýchovné činnosti se sportovní jednoty a spolky podílely na organizaci kulturně společenského života v Horní Suché. Pořádají divadelní představení, plesy, kulturní akademie a šibřinky.

V roce 1931 byly v Horní Suché založeny dva další kluby, a to: Český sportovní klub (ČSK) a Polský klub sportovní (PKS) Lechia. Tyto kluby provozovali pouze kopanou. ČSK používali klubovní místnost v hostinci Na Grňakovce. Tato místnost sloužila zároveň jako klubovna i převlékárna. PKS Lechia se tísnila v podkrovní místnosti za jevištěm Dělnického domu.

Sportovní utkání mezi těmito kluby byly vždy velmi prestižní a těšili se velkému zájmu obyvatel české a polské národnosti. Tyto sportovní kluby byly za německé okupace rozpuštěny a jejich činnost ukončena. Svou činnost obnovili opět po válce, v roce 1945.

Ihned po osvobození oba hornosušské sportovní kluby PKS Lechia a ČSK dávaly dohromady své jedenáctky a zapojili se do fotbalových bojů II. třídy Těšínské fotbalové župy. Rivalita obou klubů byla vcelku zdravá a oba kluby se ve své vzájemné činnosti a umístění v soutěži předstihovaly.

Na základě usnesení ústředního výboru Národní fronty ČSR bylo v roce 1948 rozhodnuto o sjednocení tělesné výchovy a sportu. V Horní Suché došlo ke sloučení Sokola, DTJ a ČSK v tělovýchovnou jednotu s názvem Sokol Gottwald Horní Suchá. Jedině polský sportovní klub Lechia byl sloučen s Polskou radou Sokóla v Karviné.

V roce 1950 předal patronátní důl Gottwald pozemek k vybudování stadiónu s běžeckou dráhou v tzv. Glinoczu u místní cihelny a poskytl dostatečnou finanční a materiálovou podporu ke stavbě tělovýchovné domu s prostorným sálem, který sloužil až do letošního roku, kdy prochází rozsáhlou rekonstrukci a obnovou. V areálu se nacházely dvě hřiště - travnaté a škvárové, čtyři tenisové kurty, dvě hřiště na volejbal, běžecká dráha, přírodní kluziště. Později byla vystavěna zděná tribuna pro cca pět set diváků. Celý tento areál dostal název Stadion Julia Fučíka.

Na jaře 1951 uspořádala tělovýchovná jednota na vlastním hřišti veřejné cvičení za velké účasti občanů Horní Suché. Po uplynutí jednoho roku došlo ke sloučení hornosušských tělovýchovných jednot s PKS Lechia. V roce 1955 byl Sokol Gottwald Horní Suchá přejmenován na TJ Baník Gottwald Horní Suchá.

V roce 1975 byla obec Horní Suchá v rámci integrace připojena k městu Havířovu a veškeré akce Tělovýchovné jednoty Dolu President Gottwald byly řízeny komisí pro mládež a tělesnou výchovu při MěstNV v Havířově.

V roce 1975 postoupilo družstvo mužů do divize, ve které setrvalo až na výpadek v sezoně 1986/87 až do roku 1994.

Po integraci, která trvala plných 15 let a odloučení v r. 1990 od města Havířova, se začalo sportovní dění v Horní Suché oživovat. V roce 1991 se jednota se stává právnickým subjektem jako občanské sdružení, současně se mění název na TJ Důl František Horní Suchá. Sdružuje 624 členů. Sportovní a tělovýchovná činnost byla soustředěna do oddílů kopané, tenisu, odbíjené, šachů, softbalu, bassebalu a nohejbalu.

Změny po roce 1989 vyžadovaly změny ve způsobu vedení tělovýchovné jednoty. Rozhodující podmínkou pro fungování sportu v Horní Suché bylo samofinancování oddílů.Bylo nutné se rozloučit s oddíly, které trpěly finanční nekázní a neochotou podřídit se vedení TJ. Postupně ukončily činnost oddíly softbalu, bassebalu, karate, pro nedostatek zájemců i oddíl šachů.

Spojení oddílu kopané s FK Baník Havířov bylo velmi nešťastné, dá se nazvat likvidačním. Slib, že kopaná v Horní Suché zůstane zachována, nebyl dodržen a dvouleté období bez fotbalu skončilo dluhy a vypovězením smlouvy ze strany tělovýchovné jednoty dolu František.

Po tzv.době temna TJ dolu František poctivou prací svých věrných příznivců znovu ožila a pokračovala ve sportovní činnosti. Významným počinkem pro sportovní činnost bylo převedení sportovních pozemků a budov do vlastníctví Tělovýchovné jednoty dolu František. Cílem funkcionářů TJ je sportovní zařízení a sport v Horní Suché udržet, samozřejmě je to otázka financí a poctivé práce všech, kteří to se sportovní činnosti myslí vážně. Provedla se rekonstrukce hlavní travnaté plochy hrazena z důlních škod. Rekonstrukci provedla firma Zelený pažit. Touto rekonstrukcí, jejíž součástí je i automatické zavlažování, splňuje hlavní travnatá plocha nejvyšší sportovní nároky na pořádání fotbalových utkání.

V roce 2005 prodala TJ areál bývalého amfiteatru OÚ Horní Suchá za účelem obnovení a modernizace Amfiteatru pro pořádaní kulturních a společenských akcí. Tuto modernizaci provedla hornosušská stavební firma Skupin a Žídek, která se podílela i na stavebních úpravách a údržbě ve stávající budově, která po cca 50-ti leté službě nesplňovala podmínky na provozování sportovní a kulturní činnosti v důstojných podmínkách.

V roce 2009 odstoupil dosavadní výbor TJ dolu František a na VH v březnu 2009 byl zvolen nový VV TJ, který pokračuje ve zvelebování a obnově stávajícího majetku TJ. Předsedou TJ se stává Ivan Marini. Nový výkonný výbor začíná úzce spolupracovat s OÚ Horní Suchá, oslovuje i firmy, které mají vztah ke sportu v Horní Suché a chtějí se podílet na jeho rozvoji. Z těch významnějších sponzorů a přispěvovatelů lze vzpomenout firmu VAPES CE, JUBAR, Staspo, NBS. Kromě stále se zlepšující spolupráce s představiteli OÚ Horní Suché, se dohodl VV TJ na dlouhodobější spolupráci s firmou DEPOS a.s., která měla za následek v listopadu 2010 přejmenování TJ Dolu František na TJ DEPOS Horní Suchá.

V té době pracovaly v TJ aktivně pouze oddíl kopané, tenisový oddíl a ASPV. Postupně svou činnost ukončil oddíl odbíjené a nohejbalu, svou činnost ukončil i UNO Mix.

Neutěšené podmínky v budově TJ (vlhkost, zchátralost aj.) iniciovaly, po řadě jednání výkonného výboru TJ s představiteli OÚ, řešení bezúplatného převodu budovy do majetku obce a zahájení rekonstrukce budovy TJ včetně přístavby. Rekonstrukce byla zahájená v roce 2011 a splňuje nejvyšší požadavky sportovců a dnešní doby. V přízemí rekonstruované budovy je k dispozici byt správce, sedm šaten včetně sociálního zázemí, zdravotní místnost, šatna trenérů, kuchyň, sklad materiálu, sociální zařízení pro ženy, muže i zdravotně postižené. Nová je i kotelna, kde se přešlo z tuhých paliv na ekologické palivo palety. V prvním patře budovy je sál s podiem, klubovna, kanceláře, sklad s archívem, bufet a sociální zařízení.

Vybudování tohoto důstojného sportovního stánku, umožňuje daleko kvalitnější přípravu a lepší podmínky pro rozvíjení sportu a tělovýchovy v naší obci.

Tělovýchovná jednota obnovila dlouholetou spolupráci s klubem LKS Silesia Lubomia z PR. Rozbíhá se spolupráce s družební obcí Nižná ze Slovenské republiky.

Aby jednota splnila své poslání, tzn. pokračovat ve sportovní činnosti zaměřené zejména na mládež a děti, potřebuje zejména finanční zajištění a podporu veřejnosti.

Hodnotíme-li dosavadních sto let tělesné výchovy a sportovní činnosti v Horní Suché, musíme si uvědomit, že po celou dobu ve všech tělovýchovných organizacích a oddílech pracovaly stovky obětavých funkcionářů a sportovců. Zajišťovali ve své době tělesnou výchovu a kulturně společenskou činnost v Horní Suché. Za to jim patří dík a malá vzpomínka v této publikaci.

Historické fotky

Divizní mužstvo 1980
Zleva nahoře: Vojkůvka, Sýkora, Owcarzy, Stachura, Musial, Budil, Klučka, Bebenek Jaromír, Houška, Bebenek Jiří, Fialek, Duda, masér Patzenberger, Zleva dole: Skýba, Pašiak, Hronek, trenér Kolečko, Laslop, Fojtík, Gattnar
Mužstvo B mužů v roce 1989
Zleva nahoře: vedoucí mužstva Alfréd Rychlik, Petr Kačor, Gustav Dytko, Jaromír Bebenek, Jiří Burdek, Jindřich Owcarzy, Bohuslav Rodzenák, Miroslav Urbančík, Radim Wilczek, Alfréd Rychlik ml., Marek David, Petr Lenčo, trenér Josef Swaczyna, Jiří Příborský, Ing. Vladimír Palkovský, Zleva dole: Pavol Sýkora a Zuzana Sýkorová, Jiří Krnáč, Miroslav Uryga, Libor Lenčo, Štěrba, Josef Stachura, Rostislav Rosmarin, Václav Vostrý, Jiří Bebenek, Martin Baranek, Ležící: Miroslav Vojtas
Mužstvo B mužů
Zleva nahoře: Michal Kubíček, trenér Josef Swaczyna, Štěrba, Alfréd Rychlik ml., Jiří Krnáč, Jindřich Owczarzy, Jaromír Bebenek, Jiří Příborský, rozhodčí Jan Garay, vedoucí mužstva Alfréd Rychlik, Zleva dole: Petr Kačor, Radim Wilczek, Milan Rajčan, Josef Stachura, rumunský spoluhráč, Miroslav Vojtas, Jiří Bebenek
Mužstvo Horní Suché v 60. letech
Zleva stojící: Wala Ervín, Stibora Rudolf, Ing. Szczepaniec Jan, Malcharek Vlad., Smetana František, Rychlik Alfréd, Krupa Evžen, Kněžík Jaroslav, Klečící zleva: Bortoli Vlad., Woznica Bruno, Štefek Jaroslav, Wala Waldemar, Elinger Arnold
Mužstvo starších žáků, které v sezóně 1997/98 skončilo na 1. místě okresní soutěže
Zleva nahoře: trenér Martin Kosa, David Beneš, Martin Fojtík, David Hajdu, Miloslav Mahut, David Stachura, Patrik Pavlas, Petr Bebenek, trenér Josef Stachura, trenér Tomáš Vychopeň, Zleva dole: Petr Herman, Patrik Toráč, Jan Rapant, Ivo Kisel, Michal Jonszta, Dariusz Firla, Daniel Tomiczek. Milan Ježek
Mužstvo dorostu v roce 2001
Zleva nahře: Roman Kolarczyk (Kanec), Miloslav Mahut, Josef Šedivý, Roman Šlapeta, Miroslav Swider, Jiří Reis, Tomáš Hruboň, trenér Petr Krucina, Zleva dole: Milan Ježek, Milan Kutlák, Jiří Novák, Pavel Bardoň, Petr Bebenek, Jan Rapant, Michal Vudarčík
Muži jaro 2006, 1. B třída
Zleva nahoře: Toufar, štěrba, Kaleta, Filuš, Nový, Szelong. Uprostřed zleva: Lenčo, vedoucí mužstva Jelínek, Toma, Varga, Vasilko, Waloszek, Konesz, trenér Bebenek Jaromír, as. trenéra Vychopen. Dole zleva: Petr Kotásek se synem Pavlem, Petr Bebenek, Kolarczyk, Sukač, Kaniok, Slowik, Patrik Goj se synem Patrikem
Divizní utkání s Třincem v 1. pol. 80. let
V souboji Jaromír Bebenek, z hornosušských hráčů přihlíží zleva vzadu Jano Bartoš, v popředí Milan Musial, za hlavičkujícími hráči Pavol Sýkora (s dlouhými vlasy)
A mužstvo z roku 1987
Zleva nahoře: vedoucí mužstva Ladislav Křístek, trenér Jiří Navrátil, Jindřich Krupa, Jan Duna, Zdeněk Janovský, Václav Hantl, Jaromír Bebenek, Petr Kotas, Petr Janečko, Josef Stambolidis, Václav Dlouhý, asistent trenéra Jaromír Skýba, masér Waldemar Wala. Zleva dole: Jiří Burdek, Miroslav Vojtas, Julius Cirok, Josef Pelan, František Svoboda, Josef Sluštík, Libor Flus, Karel Kuha
Divizní mužstvo v roce 1983
Zleva nahoře: vedoucí mužstva Ladislav Křístek, Josef Stambolidis, Milan Musial, Dušan Kohút, Karel Pašiak, Miroslav Sikora, Jiří Hurych, Petr Kotas, Jaromír Bebenek, Miroslav Vojkůvka, trenér Josef Kolečko. Zleva dole: Milan Wilk, Petr Válek, Antonín Chvěja, Jan Duna, Libor Barabáš, Josef Stachura, Josef Fojtík, Václav Dlouhý, František Svoboda
A mužstvo v mezinárodním utkání s německým mužstvem Aktivist Lauchhammer dne 1. 8.1985
Zleva nahoře: vedoucí mužstva Skýba, Gattnar, …, …, Houška, Bebenek, Dlouhý, Dole zleva: Hantl, Tomašák, Svoboda, Duna, Sluštík
Nejznámější odchovanec hornosušského fotbalu Miroslav Baranek
Na fotce v jednom z jeho nejpovedenějších reprezentačních utkání v Bosně a Hercegovině v kvalifikaci na ME 2000, ve kterém vstřelil jeden gól a na jeden přihrál. Naše reprezentace pak zvítězila 3:1.
Mladší žáci 1991
Zleva nahoře: trenér Jan Konesz,Robert Mičaník, …, Adam Preisner, Libor Balon, Tomáš Konesz, Martin Hermann, René Bebenek, trenér Toma, Zleva dole: Adam Firla, Bohdan Mec, Martin Fojtík, Martin Frisch, David Hajdu, Zsibrita, Ležící brankář: Jan Waloszek
Dorost, podzim 2001 při mistrovském uktání v Dolní Lutyni
Zleva nahoře: trenér Jan Konesz, Jiří Novák, Miloslav Mahut, Tomáš Grichwaldský, Ivo Kisel, Pavel Bardoň, Marek Smelík, Tomáš Hruboň, trenér Petr Krucina, Zleva dole: Milan Kutlák, Marian Klimas, Petr Bebenek, Michal Jonszta, Nikola Voight, Petr Březina, Jan Rapant, Roman Kolarczyk.
Tradiční grilování makrel hráčů divizního A mužstva u příležitosti Dne horníků
Zleva odzadu Jindřich Gattnar, Václav Dlouhý, Josef Pelan, s cigaretou Libor Barabáš, Ing. Vladimír Palkovský, Jaromír Bebenek
Baník Horní Suchá v roce 1955
Zleva stojící: Putek Adolf, Bystroň Edvin, Szczybrocha Bruno, Panzenberger Ota, Mynarz Vilém, Bembenek Oskar, Malcharek Vlad., Klečící zleva: Hmiro Jan, Sabela Miroslav, Žerdík Josef, Galuska Leopold, Faja Tadeáš